Документи необходими за изработване на печати на Нотариуси

Съгласно заповед №930/08.12.2011 г. на Изпълнителния директор на Монетен двор ЕАД и решение на съвета на директорите от 05.12.2011г.

I. ПРИЕМАНЕ/ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

  1. Официален документ/мотивирано писмо от нотариуса лично в оригинал или заверен препис от съответния нотариус и в т. ч. 1.1. Удостоверение от Министъра на правосъдието съдържащо графичното изображение на печата в оригинал. 1.2. Извлечение от регистъра на нотариалната камара съдържащо всички лични и служебни данни по чл. 41, 42 и 46/ЗННД в оригинал.
  2. Изрично пълномощно в оригинал или заверен препис от съответния нотариус на лицето приносител, което подава документите.
  3. Снемане самоличността на лицето приносител, представляващо нотариуса чрез проверка на личните му данни.
  4. Протокол от съответното РПУ по регистрация при загуба, кражба на съществуващ печат или промяна на данните на нотариуса в оригинал.
  5. Проект/образец на поръчвания печат с точното име и номера на нотариуса, район на действие на съответния съд и седалище.
  6. Декларация/образец Приложение 1 от нотариуса или приносителя на поръчката. /изтегли от тук/

II. ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЕЧАТИ

  1. Отпечатване по 3 бр. от образците-печати в специален регистър на Монетен двор ЕАД.
  2. Приемно-предавателен протокол за изработените печати, получени лично от нотариуса.
  3. Снемане самоличността на нотариуса-получател чрез проверка на личните му данни.