Документи необходими за изработване на печати с изображение на държавния герб на Република България

Съгласно заповед №930/08.12.2011 г. на Изпълнителния директор на Монетен двор ЕАД и решение на съвета на директорите от 05.12.2011г.

I.ПРИЕМАНЕ/ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

  1. Заповед /мотивирано искане/, писмо от ръководителя на централното ведомство за органи от централната или съдебната власт или областния управител за органи от местното самоуправление в оригинал или заверен препис от съответното ведомство.
  2. Изрично пълномощно в оригинал или заверен препис от съответното ведомство на лицето приносител, което подава документите.
  3. Снемане самоличността на лицето приносител, представляващо ръководителя на ведомството чрез проверка на личните му данни.
  4. Проект/образец на поръчвания печат с точното наименование на ведомството.
  5. Декларация/образец Приложение 1 от лицето, приносител на поръчката. /изтегли от тук/

II. ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЕЧАТИ

  1. Отпечатване на 3 бр. от образците-печати в специален регистър на Монетен двор ЕАД.
  2. Приемо-предавателен протокол за изработените печати, получени лично или чрез пълномощника на ръководителя на ведомството срещу представяне на изрично пълномощно в оригинал или заверен препис.
  3. Снемане самоличността на лицето-получател чрез проверка на личните му данни.