Документи необходими за изработване на печати без изображение на държавния герб на Република България

Съгласно заповед №930/08.12.2011 г. на Изпълнителния директор на Монетен двор ЕАД и решение на съвета на директорите от 05.12.2011г.

I. ПРИЕМАНЕ/ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

  1. Официален документ/мотивирано писмо от ръководителя на ведомството, търговеца или юридическото лице в оригинал или заверен препис от съответното ведомство и в т. ч. 1.1.Актуално състояние-извлечение от търговския регистър от съответния окръжен/районен съд или декларация по ЕИК. 1.2.Актуална служебна карта за лицата със свободни професии.
  2. Изрично пълномощно в оригинал или заверен препис от съответното ведомство/търговец или юридическо лице на лицето приносител, което подава документите.
  3. Снемане самоличността на лицето приносител, представляващо ръководителя на ведомството/търговец или юридическо лице чрез проверка на личните му данни.
  4. Проект/образец на поръчвания печат с точното наименование на ведомството/търговец или юридическо лице.
  5. Декларация/образец Приложение 1 от лицето, приносител на поръчката.  /изтегли от тук/

II.ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЕЧАТИ

  1. Отпечатване на 3 бр. от образците-печати в специален регистър на Монетен двор ЕАД.
  2. Приемо-предавателен протокол за изработените печати, получени лично или чрез пълномощника на ръководителя на ведомството/търговец или юридическо лице срещу представяне на изрично пълномощно в оригинал или заверен препис.
  3. Снемане самоличността на лицето-получател чрез проверка на личните му данни.