МОНЕТЕН ДВОР ЕАД 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Данни за Администратора:

Кои сме ние?

Монетен двор ЕАД, наричано по-долу само „Монетен двор“ или „Дружеството“, е юридическо лице, търговско дружество, с едноличен собственик на капитала – Българска Народна Банка, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201374120, със седалище и адрес на управление гр. София, район Искър, ул. 5006-та, № 6. Основната дейност на Монетен двор е свързана с изработка на монети, медали, изделия от благородни и неблагородни метали и др. като част от дейността е свързана с производството на парични единици – монети в обръщение по поръчка на Българската народна банка, а друга част е свързана с изработка и продажба на продукти на частни физически и юридически лица от страната и чужбина. Монетен двор ЕАД е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на данните.

Данни за контакт с администратораМонетен двор ЕАД

Местоположение:

гр. София, район Искър, ул. 5006-та, № 6.

Ел. поща: mint@mint.bg

Интернет страница: www.mint.bg

Данни за контакт с Отговорника по защита на данните:

С нашият Отговорник по защита на данните – Росица Кръстева, можете да се свържете всеки работен ден от 8.00 до 16.00 ч. директно тук:

имейл: r.krasteva@mint.bg

Тел: 028071867

Личните данни, които събираме и обработваме от Вас са:

Категории лични данни:

 • Физическа идентичност – име, ЕГН, данни от документи за самоличност /при необходимост/, адрес, телефон, имейл; длъжност и месторабота, образ/изображение /при видеонаблюдение и контрол на достъпа на територията на Дружеството/;
 • Социална идентичност /само за служителите/
 • Семейна идентичност /само за служителите/
 • Икономическа идентичност – данни за банкови сметки /само за клиенти, доставчици и служители, с цел осъществянване на сделки и изпълнение на договори/
 • Лични данни относно съдебно минало /само за служителите/

Специални категории данни, които обработваме:

Данни за задравословното състояние /само за служителите на Дружеството/

Източник на личните данни:

Субектите на лични данни пряко или чрез тяхната месторабота /работодател/, в случаите на изпълнение на доставки на продукти или услуги на територията на дружеството.

В някои случаи можем да събираме публично налични и общоизвестни данни, станали такива по желание на самите субекти;

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:

 • Сключване на договори за покупка и продажба на стоки и услуги;
 • Сключване на трудови договори
 • Социални дейности /подпомагане на служители и техни деца и роднини/
 • Частна /вътрешно-ведомствена/ охранителна дейност

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:

Получено изрично съгласие за обработка на лични данни от субекта;

Сключване и изпълнение на договори за покупко-продажба на стоки и услуги или подготовка /намерение/ за сключване на такива /преговори, размяна на оферти/

Спазване на законово задължение във връзка с трудовото и социално-осигурителното законодателство, както и законодателни разпоредби в областта на данъците /ЗКПО, ЗДДС, ЗКО и др./

Всички законни интереси, преследвани от нас или от трети страни, които работят за нас, са следните:

Осъществяване на законово регламентирана, законосъобразна и ефективно организирана производствена и търговска дейност, предоставяне на качествени услуги и изпълнение на целите и задачите, поставени от Българска Народна Банка като едноличен собственик на дружеството.

Следните организации/лица ще получат личните ви данни:

Личните данни, предоставени от субектите им, се споделят само и единствено на законово основание към НАП, НОИ, НЗОК, ИА „Инспекция по труда“ и други държавни органи, за целите на изпълнението на законови изисквания. Монетен двор ЕАД не споделя и не разпространява лични данни на трети лица, като извършва обработката единствено в дружеството и за осъществяване на посочените цели.

Съгласие:

Със съгласието Ви да приемете тази Декларация за поверителност (уведомление за поверително третиране на личните данни), вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.

Съгласието е необходимо, за да може да обработваме и двата вида (обикновени и специални) лични данни, но е необходимо да е изрично.

В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с писмено изявление до Монетен двор ЕАД на посочените данни за контакт. При необходимост, дружеството може да Ви предостави и подготвена форма – образец за реализиране на правата ви.

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация

Монетен двор ЕАД няма намерение да предаде вашите лични данни на трети лица.

Период на съхраняване на данните

Монетен двор ЕАД ще съхранява Вашите лични данни не повече от законово-регламентираните срокове за съхранение на съответните документи за данъчни, осигурителни, трудово-правни и пр. цели, като данните ще бъдат съхранявани при спазване на регламентираните в Дружеството организационни и технически мерки за защита на личните данни, включващи физически мерки, персонални мерки, информационно-технологични мерки и пр.

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие (според терминологията на закона – субект на данните) имате следните права:

 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни от нас и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 • имате право да поискате от нас личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
 • имате право да поискате от нас да коригираме /без ненужно забавяне/ неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • имате право да поискате от нас личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне, при наличието на някое от следните основания:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 • когато сте оттеглили своето съгласие;
 • когато сте възразили срещу обработването,
 • когато обработването е незаконосъобразно;
 • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава – членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
 • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

 • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,
 • при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • имате право да поискате от Монетен двор ЕАД, да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 • имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
 • имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.

Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез нас, можете да го направите на посочените данни за контакт на Монетен двор ЕАД или директно на Отговорника по защита на личните данни (на посочените по-горе данни за контакт.)

Повече информация на интернет страницата ни: www.mint.bg

Монетен двор ЕАД обработва лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните. За да продължите да използвате сайта, както и да направите поръчка, запитване или регистрация в него, следва да се запознаете с нашата Декларация за поверителност и да дадете своето съгласие за обработка на данните си, които ще споделите с нас, на основание евентуално изпълнение на договор – извършване на покупка или поръчка на стоки или услуги, или запитване за такива чрез сайта ни.

Онлайн декларация за поверителност

Какво са лични данни?

Съгласно Общият регламента за защита на данните, личните данни се определят като:

“Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице”.

Защо Монетен двор ЕАД събира и съхранява лични данни?

За да ви предоставим нашите продукти и услуги, е необходимо да съберем лични данни за Вашата идентификация като клиент или потенциален клиент – име, ЕГН, адрес, телефон и имейл за контакт и евентуално издаване на фактура и извършване на доставка на закупените продукти/услуги. Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тази цел и не е с цел навлизане в личното ви пространство.

За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, при необходимост, Монетен двор ЕАД ще поиска от вас допълнително съгласие.

Как използвате моите лични данни?

Как използвате моите лични данни?

В това известие за поверителност подробно указваме целите и причините за събиране и обработване на вашите лични данни за целите на извършване на продажби на стоки и услуги, като уеб-сайта и уеб-магазинът ни използват и „бисквитки“ – cookies.

Виж Условия за използване на бисквитки

Ще препращате ли и ще споделяте ли личните ми данни с други организации или лица?

Ние няма да продаваме вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.

Монетен двор ЕАД може по изключение да предаде вашите лични данни на наши поддоставчици на услуги, които са сключили договор с нас. Данни за продажбите ни се предоставят и в НАП поради наши законови задължения.

Всички трети страни, които може да получат данните ви, са задължени да пазят вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване  в съответствие процедурите изградени от Монетен двор ЕАД.

Монетен двор не работи с чувствителни лични данни на свои клиенти и партньори.

Получатели на вашите данни могат да бъдат държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

Как ще съхранявате и пазите моите личните данни, които събирате?

Монетен двор ЕАД ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.

Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове. (10 години за финансово-счетоводната документация)

Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп. Това са физически мерки за защита и опазване, персонални мерки за защита прилагани от нашите служители, информационно-технологични мерки и пр.

Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?

Монетен двор ЕАД по ваше искане е длъжен да ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва.

В случай, че имаме ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

 • Данни за контакт с организацията, която обработва или от името, на която се обработват вашите данни. (В някои случаи това може да бъде представител в ЕС).
 • Данни за контакт на Длъжностното лице по защита на данните.
 • Целите на обработването;
 • Правното основание за обработката;
 • Съответните категории лични данни, които се обработват;
 • Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;
 • Получателите в трети държави или международни организации ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС;
 • Ако обработката се основава на законните интереси на Монетен двор ЕАД или на трета страна, информация за тези интереси.
 • Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;
 • Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;
 • Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;
 • Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган;
 • Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни.
 • Източникът от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от вас.
 • Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика та тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.

Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?

Необходимо е да попълните искане за достъп, което можете да получите и да отправите след като го попълните на посочените контактни данни на Монетен двор ЕАД, или директно на посочените контактни данни на Отговорника по защита на данните. Искането може да е от вас или от лице, което представлявате /дете, поднастоен, упълномощител и др./

За да удостоверите вашата самоличност е необходимо да предоставите: Вашите имена, ЕГН, адрес, телефон и имейл.