ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ В „МОНЕТЕН ДВОР“ ЕАД по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН) 

1. Лица, на които се предоставя защитата по ЗЗЛПСПОИН

Имате възможност да подадете сигнал за нарушение чрез канала за вътрешно подаване на сигнали в „Монетен двор“ ЕАД (дружеството), ако сте сигнализиращо лице по смисъла на чл. 5, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН, а именно:

  • Работник, служител или друго лице, което полага наемен труд в дружеството, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;
  • Лице, което полага труд без трудово правоотношение в „Монетен двор“ ЕАД;
  • Доброволец или стажант в „Монетен двор“ ЕАД;
  • Лице, което работи за физическо или юридическо лице, негови подизпълнители или доставчици на „Монетен двор“ ЕАД;
  • Кандидат за работа в „Монетен двор“ ЕАД, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа и получил в това качество информация за нарушение;
  • Работник или служител на „Монетен двор“ ЕАД , когато информацията е получена в рамките на трудово правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване;
  • Всяко друго сигнализиращо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст. По смисъла на ЗЗЛПСПОИН „работен контекст“ са настоящи или минали работни дейности в „Монетен двор“ ЕАД, чрез които, независимо от тяхното естество, лицата получават информация за нарушения и в рамките на които тези лица могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия, ако подадат такава информация.

2. Предметни области на сигналите за нарушения по ЗЗЛПСПОИН

Сигналите за нарушения, подавани по реда на ЗЗЛПСПОИН, трябва да са измежду предвидените в този закон и да са свързани с дейността на „Монетен двор“ ЕАД.

3. Ред за подаване на сигнали за нарушения

„Монетен двор“ ЕАД осигурява подаването на сигнали по ЗЗЛПСПОИН писмено, включително чрез електронна поща, или устно.

За подаване на писмен сигнал се използва образец на Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН, като се попълват само Част I – V включително, полага се подпис и се изпраща по пощата попълненият формуляр на адрес: София, п.к. 1528, Гара Искър, ул. „5006“ № 6, за Служител отговарящ за разглеждане на сигнали. Формулярът е достъпен тук: https://www.cpdp.bg/?p=sub_rubric&aid=282.

За подаване на сигнал чрез електронна поща може да използвате образеца на Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН, като се попълни само Част I – V включително, подпише с електронен подпис и се изпрати на електронна поща: r.krasteva@mint.bg.

За подаване на устен сигнал може да се обадите на телефон 02/807 18 67 в рамките на работното време oт 8:00 до 16:30 часа или сигнал може да се подаде в рамките на лична среща, уговорена чрез посочените телефон или електронна поща.

В срок от 7 дни след получаването на сигнала служител, отговарящ за разглеждането му, ще потвърди получаването и ще Ви предостави информация за регистриране на сигнала и неговия Уникален идентификационен номер (УИН) и дата на получаване на сигнала. Този уникален идентификационен номер се прилага към всяка следваща информация или комуникация във връзка със сигнала.

„МОНЕТЕН ДВОР“ ЕАД обръща внимание, че:

 • По анонимни сигнали или сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, не се образува производство.
 • Не се разглеждат регистрирани сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.
 • Регистрирани сигнали, съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към сигнализиращото лице за коригиране на твърденията и за отговорността, която носи за набедяване по чл. 286 от Наказателния кодекс.

4. Обработване на лични данни във връзка с подадени сигнали за нарушения по ЗЗЛПСПОИН (специална декларация за поверителност)

Администратор на личните данни

„Монетен двор“ ЕАД, адрес: гр. София, п.к. 1528, Гара Искър, ул. „5006“ № 6.

Цели на обработване на личните данни в сигналите за нарушения

Личните данни се обработват за целите на осигуряването на защитата на лицата, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актовете на Европейския съюз, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите им задължения или в друг работен контекст по смисъла на ЗЗЛПСПОИН, както и за изпълнение на съответните законови задължения.

Правно основание за обработване на личните данни

Личните данни се обработват на основание чл. 6, пар. 1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) във връзка със задълженията, които произтичат от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

Получатели на личните данни

Достъп до личните данни, съдържащи се в сигналите за нарушения, имат служителите, отговарящи за разглеждането на сигналите, определени в „Монетен двор“ ЕАД. Разкриването на самоличността на лицата и на информацията, свързана с подадените сигнали за нарушения, се допуска само при условията на чл. 31 от ЗЗЛПСПОИН.

Срок за съхранение на личните данни

Личните данни се съхраняват в срок, който се определя при отчитане на следните критерии:

 • време за извършване на проверката по сигнала;
 • време, необходимо за по-нататъшни разследвания; и
 • време за съхранение на сигнала съгласно чл. 18, ал. 2, т. 9 от ЗЗЛПСПОИН.

Задължително изискване

Предоставянето на личните данни за целите на подаване на сигнали за нарушение е задължително изискване, а непредоставянето на данните и подаването на анонимни сигнали е пречка да се образува производство по сигнала.

Права на субектите на данни

При обработване на личните данни разполагате с правата по Регламент (ЕС) 2016/679, които може да упражните по реда, посочен в Политиката за защита на личните данни на „Монетен двор“ ЕАД, достъпна тук: https://mint.bg/%d0%bf/.

В допълнение към посочените в Регламент (ЕС) 2016/679 права имате и следните права:

 • да прецените дали желаете да подпишете документирания устен сигнал (чл. 15, ал. 3 от ЗЗЛПСПОИН);
 • да бъдете информиран за получаването на сигнала в срок от 7 дни след получаването (чл. 16, т. 1 от ЗЗЛПСПОИН);
 • да получите информация за процедурите за външно подаване на сигнали към компетентния национален орган, а когато е уместно – към институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз (чл. 16, т. 5 от ЗЗЛПСПОИН);
 • да бъдете информиран за препращането на сигнала Ви до органа за външно подаване на сигнали (Комисията за защита на личните данни) при необходимост от предприемане на действия от негова страна (чл. 16, т. 11, б. „г“ от ЗЗЛПСПОИН);
 • да Ви бъдат съобщени предприетите действия, окончателните резултати от проверката по сигнала, заедно с мотивите (чл. 16, т. 4 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗЗЛПСПОИН).