ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН MINT.BG

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между МОНЕТЕН ДВОР ЕАД, ЕИК 201374120, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ или ПОТРЕБИТЕЛИ, на електронния магазин mint.bg, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

Чл. 2. Данни за ДОСТАВЧИКА:
2.1. Монетен Двор ЕАД;
2.2. Седалище, адрес на управление и упражняване на дейност: София, Гара Искър ул. 5006 №6
2.3. Email: r.krasteva@mint.bg, тел: +359 2 8071867
2.4. ЕИК 201374120,
2.5. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 372763/14.03.2013г.

Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет mint.bg, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:
3.1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
3.2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет.
3.3. Да правят поръчки и в този смисъл предложение за сключване на договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
3.4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН (след обработка и приемане на поръчката от ДОСТАВЧИКА), съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.
3.5. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка.

Чл. 4. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес mint.bg при настоящите общи условия.
(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.
(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.
(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки чрез посочен куриер в сроковете и при условията, определени от Доставчика и избрани от Ползвателя на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.
(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 5. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

Чл. 6. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните “Да, приемам общите условия” и/или “Създаване на профил”, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
(5) Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ДОСТАВЧИКА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

Чл. 7. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.
(2) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.
(3) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

Чл. 8. (1) Ползвателите използват интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(2) Договорът се сключва на български език.
(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес mint.bg.
(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.
(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
(6) Ползвателят се съгласява да закупи стоките, с избор на бутона „Поръчка“, като това действие има правно обвързваща сила за ползвателя.
(7) ДОСТАВЧИКЪТ може да направи отказ от доставка на поръчана стока в случай, че стоките не са налични в номенклатурата му. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на 3 /три/ работни дни ДОСТАВЧИКЪТ уведомява Ползвателя за липсата на наличност чрез изпращане на съобщение до посочения от последния електронен адрес или на посочен телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на ДОСТАВЧИКА, Ползвателят може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или извършване на заместваща поръчка.
(8) След обработка на извършената поръчка ДОСТАВЧИКЪТ изпраща потвърждение на Ползвателя на посочения електронен адрес, като след получаване на потвърждението на поръчката от потребителя се счита, че договорът за покупко-продажба на поръчаната стока е сключен.
(9) Изявлението за сключване на договора (приемане на поръчката) и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
(10) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 9. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
(1) Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или попълване на информационна форма;
(2) Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола или попълване на информационна форма;
(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;
(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;
(5) Запознаване и пориемане на дейставящите към момента на извършване на поръчката общи условия;
(6) Натискане на бутон „Поръчка”;
(7) Потвърждение на поръчката от ДОСТАВЧИКА;

Чл. 10. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи не са включени в цената на стоките, като се определя от Доставчика, като информацията за цените и условията на доставка се предоставят на Ползвателите в сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, при натискане на бутон „Доставка”.
(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.
(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба.
(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

Чл. 11. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка на следната банкова сметка IBAN BG68RZBB91551005506668, BIC RZBBBGSF, ОББ АД на ДОСТАВЧИКА.
(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

Чл. 12. (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите за доставка на стоката до Потребителя и връщането й на Доставчика, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, или:
а) когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;
б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната партида или част;
(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
– за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;
– за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;
(3) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.
(5) От своя страна, когато потребителят упражни правото си на отказ от договора, последният трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Доставчика или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на Доставчика за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.
(2) Потребителят заплаща цената на доставката и последващите разходи за връщането на стоките при отказ от договора.

Чл. 13. (1) Срокът на доставка на стоката е три работни дни от сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, като началният момент, от който тече срока за доставка е от първия работен ден, следващ приемането на поръчката от Доставчика с което договорът се смята за сключен.
(2) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 14 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.
(3) В случаите по ал. 2, Доставчикът има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена. Доставчикът уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.

Чл. 14. (1) Доставката се извършва чрез предаване на стоката от Доставчика на куриерска фирма, която в последствие предава срока в избрания от потребителя при извършване на поръчката срок.
(2) При предаване на стоката потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи и запалаща стойността й и стойноста на доставката, в случай, че не е предплатил стоката и е избрал опцията „наложен платеж”. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
(2) При отказ за получаване на стоката, извън случаите в които стоката очевидно не отговаря на вида и състоянието на поръчаната, отказът се счита за неоснователен и Потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ДОСТАВЧИКА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока, като потребителят дъжи заплащане на извършените от Доставика разходи за доставка.

Чл. 15. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

Чл. 16. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни като гарантира на своите потребители и ползватели конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ДОСТАВЧИКЪТ  защитава личните данни на потребителя, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че потребителят е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ДОСТАВЧИКЪТ  може да използва личните данни на потребителите единствено и само за целите, предвидени в договора и настоящите общи условия.
(2) ДОСТАВЧИКЪТ  се задължава да не разкрива личните данни за потребителите на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на потребители и/или информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.

Чл. 17. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената “Процедура за изгубени или забравени имена и пароли”, достъпна на адрес /my-account/lost-password/
(3) ДОСТАВЧИКЪТ  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ДОСТАВЧИКА  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ДОСТАВЧИКЪТ  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез mint.bg.
(4) ДОСТАВЧИКЪТ  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ДОСТАВЧИКА  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ДОСТАВЧИКА

Чл. 18. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми всички Ползватели като обяви промените на видно място на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(2) Ползвателят се запознава с действащите към момента общи условия преди извършване на всяка поръчка.

Чл. 19. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес mint.bg, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

Чл. 20. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

  • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
  • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
  • едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
  • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
  • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
  • в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 21. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 22. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 23. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 24. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на mint.bg.